• Mötet öppnas med att meddela att Armin infört rutinmöte varje månad första fredagen i månaden. Det är inte obligatoriskt att vara med om man är ute på jobb, är man på verkstaden så ska man vara med på mötet. Information man vill ta upp på möte meddelar man Armin innan så att han tar upp det eller så meddelar man om man vill själv ta upp något på mötet. Mötet kommer alltid att vara 15:00 med fika.

 

 • Semesterlista sätts upp i början av nästa vecka. Alla skriver sina önskemål angående vilka veckor man vill ha semester, detta innebär dock inte att man får dessa veckor utan det måste först godkännas av Toni. Det framgick tydligt av Armin att vecka 28-31 är väldigt svårt för de som är inplanerade på sommarunderhåll.

 

 • Semesterunderhållen är planerade mellan vecka 28-31. För tillfället är det tre underhåll som är inplanerade. D-härds stoppet är 4st planerade, Jakob meddelar till nästa möte vilka 3st han vill ha. E-härden är 7st planerade, Saso återkommer med lista vilka 6st han vill ha. Tankrum 33 är 4st planerade, Edwin meddelar till nästa möte vilka de 4st är. Balkbyte på D-härden är 4st inplanerade mellan vecka 30-31, Toni återkommer med lista till nästa möte.

 

 • Maskinlista som delats ut ska påminnas av Saso om vilka som har respektive maskin. Det påpekades även att det är viktigt att fylla i listan när man utfört något slags underhåll på maskinen.

 

 • Till nästa möte ska personalen ha kommit fram till en plats där In/Ut lastning ska vara.

 

 • Armin tog fram ett problem med var Josip ska få måla utan att störa andra eller att andra stör honom. Till nästa möte ska en plats tagits fram.

 

 • Området nere vid mötestavlan i verkstaden är Laci ansvarig för. Ingen flyttar eller ställer maskiner/verktyg på den utan samråd med Laci.

 

 • Ett nytt nummer har skapats för hämtning av material. Vid stämpling krävs att man skriver vart man hämtat samt vad, helst följesedelnummer.

 

 • Armin har utsett Zoran Kordic som ansvarig för bilar. Detta innebär att han ska se till att bilar besiktigas, servas, däckbyte m.m.

 

 • Ansvariga för respektive bil har delats ut, se separat fil i mappen

(Dropbox->Delat->Mötesprotokoll)

 • Problem med en svets togs upp, Toni ser till att denna servas.

 

 • Mötet avslutas med att Armin meddelar att det är eget ansvar att ta reda på informationen som tagits upp på mötet. Informationen kommer även finnas tillgänglig veckan efter på anslagstavlan i tidssystemet.